Regulamin - BOX - STORAGE

Regulamin

1. PRZEDMIOT WYNAJMU
1.1 w okresie obowiązywania umowy, klient otrzymuje do swojej dyspozycji w formie wynajmu kontener (magazyn) który będzie służył do magazynowania lub archiwizacji jego mienia.
1.2 magazynowanie towarów przez klienta jest wykonane przez Camel Jarosław Kościński bez konieczności poznania charakteru, istoty i zakresu przechowywanych towarów. Najemca nie ma obowiązku nadzoru, opieki, konserwacji lub ochrony przechowywanych towarów.
1.3 Dostęp i klucz do magazynów ma tylko i wyłącznie najemca lub osoby wyznaczone przez niego. Wynajmujący nie ma dostępu ani kluczy do magazynu.
1.4 Ponadto, dla wszystkich celów praktycznych, klient akceptuje formularze, powiadomienia i faktury Vat przez wiadomości e-mail jako wystarczające i odpowiednie metody komunikacji pomiędzy nim a Camel.

 

2. CZAS TRWANIA UMOWY
2.1 a) Minimalny okres wynajmu to 1 miesiąc w takim przypadku wynajem kończy się po 30 dniach.
2.1 b) W przypadku dłuższego najmu początek zamówienia rozpoczyna się w dniu przekazania dostępu do kontenera i podpisania umowy a kończy się na koniec miesiąca. ( rozliczenie jest proporcjonalne do czasu wynajmu ) W następnym i kolejnych miesiącach, opłata jest już liczona za pełny miesiąc a wypożyczenie rozpocznie się 1dnia miesiąca i trwać będzie do końca miesiąca.
2.2 Najemca może przedłużyć umowę wynajmu informując o tym fakcie bezpośrednio wynajmującego w formie pisemnej ( również email ) nie później niż na miesiąc przed wygaśnięciem umowy. W przypadku nie dotrzymania tego terminu przez Najemcę wynajmujący doliczy opłatę za kolejny miesiąc wynajmu.

2.3 W przypadku przekroczenia czasu wynajmu magazynu przez Najemcę , bez uprzedniego poinformowania Wynajmującego, Wynajmujący naliczy karę w wysokości podwójnej stawki za miesiąc wynajmu.

2.4 Wynajmującemu i najemcy przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w każdym czasie z zachowaniem jednomiesięcznego ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca okresu wypowiedzenia biegnącego od końca miesiąca, w którym druga strona umowy została zawiadomiona o wypowiedzeniu. (forma pisemna oraz email)

2.4 W przypadku niedostępności zamówionej powierzchni lub w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia przez Camel z jakiegokolwiek innego powodu, Camel poinformuje Najemcę najszybciej jak to możliwe i zwróci środki wpłacone przez klienta bez zwłoki, najpóźniej w ciągu 30 dni od wypłaty określonych kwot wypłaconych. Oprócz tego terminu, kwoty te są obciążone odsetkami prawnej.

 

3. PRZEZNACZENIE I ZASADY KORZYSTANIA MAGAZYNU (KONTENERA)

3.1 Kontener to przestrzeń do przechowywania, w której szczególnie zabrania się:

 • rejestrowania firm, spółek i innych podmiotów prawnych
 • wykonywania działalności handlowej, gospodarczej, rzemieślniczej
 • wykorzystywania do celów mieszkaniowych czy sypialnych
 • ustalania siedziby lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej
 • odbierania poczty
 • udostępniać osobom trzecim, nawet bezpłatnie, w całości lub w części.

3.2 Najemca zobowiązuje się do pełnej odpowiedzialności oraz pokrycia ewentualnych szkód wynikłych z użytkowania magazynu (kontenera ).

3.3 Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby trzecie którym udostępni magazyn.

3.4 Najemca zobowiązuje się zapłacić Wynajmującemu kwotę stanowiącą równowartość przedmiotu w przypadku:

utraty lub zniszczenia magazynu lub jego wyposażenia.

3.5 Bezwzględnie zakazuje się Najemcy używania magazynu do przetrzymywania :

 • wszystkich przedmiotów uznanych za nielegalne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • rzeczy pochodzących z przestępstw
 • towarów niebezpiecznych, podrabianych, łatwopalnych
 • przedmiotów toksycznych, mocno żrących, wszelkiego rodzaju chemikaliów
 • paliw, olejów, smarów
 • śmieci, odpadów, nawozów, zanieczyszczeń
 • produktów spożywczych łatwo psujących się
 • zwierząt żywych lub martwych

3.6 Najemca przechowuje swoje towary na własną odpowiedzialność i to on pozostaje opiekunem mienia przechowywanego wewnątrz kontenera. W rezultacie Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody powstałe na wskutek używania magazynu niezgodnie z jego przeznaczeniem wraz ze szkodami wyrządzonymi poza samym magazynem.

Wynajmujący zapewnia kłódkę Najemcy, jeżeli ten nie jest w nią wyposażony.

Najemca nie dysponuje, żadnym zapasowym kluczem a jedynym właścicielem kłódki jest wynajmujący i to on jest odpowiedzialny za dostęp do magazynu. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe zamknięcie magazynu.
Najemca jest osobiście odpowiedzialny za przyjęcie jakiejkolwiek dostawy do użytkowanego na czas wynajmu magazynu i jest zobowiązany do nie naruszania praw innych klientów.

 

4. NIEZBĘDNE DOKUMENTY I OPŁATY

4.1 Dokumenty – Następujące dokumenty są wymagane przed otrzymaniem przez najemcę dostępu do kontenera.

Dla osoby prywatnej :

kserokopię dwóch dokumentów tożsamości (takich jak dowód osobisty, prawo jazdy, paszport lub zezwolenia na pobyt czasowy lub kartę pobytu )

Dla firmy :

wyciąg z KRS, wpis do ewidencji oraz kserokopię dowodu osobistego osoby reprezentującej najemcę.

4.2 Opłaty – Najemca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za wynajem za cały miesiąc z góry.

Wynajmujący może zmienić wysokość opłaty w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem że powiadomi najemcę z co najmniej 60-dniowym wyprzedzeniem.

4.3 Kaucja ( depozyt ).

Najemca zobowiązuje się opłacić kaucję ( depozyt ), który stanowi wartość jednomiesięcznego czynszu wynajmu.

Najemca wpłaca kaucję jako pokrycie ewentualnych uszkodzeń spowodowanych w trakcie użytkowania magazynu ( kontenera )

4.4 Kaucja podlega całkowitemu lub częściowemu zwrotowi.

4.5 Utrata kaucji lub jej części może być spowodowana w następujących okolicznościach:

 • uszkodzenie kontenera,
 • wyjątkowe zabrudzenie wewnątrz magazynu
 • użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

4.6 W w/w przypadkach uszkodzenia magazynu ( kontenera )Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wypożyczającego.

4.7 Ograniczenie Dostępu

W przypadku, gdy opłata nie będzie w pełni uregulowana przez najemcę w terminie Wynajmujący zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do magazynu przez Najemcę i może zabronić Wynajmującemu usunąć składowany towar do momentu całkowitej zapłaty należnych kwot.

4.8 Przeniesienie własności

W przypadku, gdy Najemca nie ureguluje płatności za 3 kolejne miesiące, Wynajmujący ma prawo otworzyć magazyn i objąć w swe posiadanie całą zawartość magazynu na poczet nie opłaconego czynszu. Najemca staje się wtedy ich właścicielem z chwilą objęcia rzeczy w posiadanie.

Jednocześnie Najemca wyraża zgodę co do przeniesienia własności na Wynajmującego i deklaruje, że jest ich jedynym faktycznym właścicielem.

 

5. NARUSZENIA UMOWY

5.1 W przypadku braku płatności faktury lub w przypadku niespełnienia jednego z obowiązków ponoszonych przez najemcę w ramach niniejszej umowy oraz regulaminu, umowa zostanie rozwiązana przez Wynajmującego czyli CAMEL w dwadzieścia (20) dni po wysyłaniu informacji o braku płatności listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, lub wysłaniu wiadomości email.

W przypadku rozwiązania umowy Najemca jest zobowiązany usunąć wszystkie przedmioty z kontenera w ciągu 7 dni od daty

5.2 W okresie o którym mowa w pkt. 5.1 czyli dwudziestu dni, Najemca musi usunąć całą zawartość kontenera i przywrócić magazyn do stanu w jakim był one przy podpisywaniu umowy.
5.3 Jeśli magazyn nie zostanie przywrócony do stanu z dnia jego wynajmu najemcy czyli oczyszczone i opróżnione z dniem rozwiązania niniejszej umowy, Najemca ponosi dodatkowy koszt w wysokości wynajmu za cały kolejny miesiąc powiększony o 50 %.

6. DOSTĘP DO MAGAZYNU ( KONTENERA ) PRZEZ WYNAJMUJĄCEGO

6.1 W przypadku niebezpieczeństwa lub siły wyższej, Wynajmujący ma prawo otworzyć magazyn ( kontener ) przy użyciu środków mechanicznych , bez uprzedniego powiadomienia Najemcy.
6.2 Na wniosek Policji, Straży Pożarnej, Żandarmerii lub orzeczenia sądowego, Wynajmujący będzie zobowiązany do otworzenia magazynu i udostępnienia jego zawartości. 

Share This